Programy edukacyjne

W tym roku nasze przedszkole bierze udział w programie „Czytanie na drugie śniadanie” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem programu jest promocja czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształcenie nawyków czytelniczych. W ramach programu będziemy realizować codzienne głośne czytanie we wszystkich grupach przedszkolnych, które i tak jest już naszą tradycją, przeprowadzać raz w miesiącu spotkanie czytelnicze z zaproszonym gościem oraz przeprowadzać akcje czytelnicze. Jak co roku bierzemy również udział w programie „Kubusiowi przyjaciele natury”. Celem tego programu jest popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na powietrzu, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw. Dodatkowo przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Eko ludek” oraz do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”. Celem projektu „Eko-ludek” jest zwrócenie uwagi na potrzebę budowania świadomości dbania o środowisko w jakim żyjemy, poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi, rozwijanie zainteresowań ekologicznych. Natomiast celem projektu „Piękna nasza Polska cała” jest dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, poznanie legend i baśni polskich, kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej. Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji jeszcze jednego projektu „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Celem tego projektu jest: promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm, kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych, kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku, zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.